ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

VISITSMOLYAN.BG

§ 1. Обща информация

1.1. Всеки един от потребителите може да използва безплатно за лични и нетърговски цени достъпните през уебсайта visitsmolyan.bgбезплатни информационни услуги и ресурси при спазване на условията по-долу.

1.2. Всички услуги на сайта се предоставят без да е необходима предварителна регистрация.

1.3. Използването на „Контактна форма“ за връзка е възможно след въвеждането на необходимата информация в полетата.

1.4. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта.

1.5. Уебсайта се поддържа и администрира от Община Смолян.

§ 2. Промени в общите условия

2.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от VisitSmolyan. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги.

§ 3. Права и задължения на потребителя

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта VisitSmolyan.bg, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от VisitSmolyan.bg услуги.

§ 4. Права и задължения на Visitsmolyan.bg

4.1. VisitSmolyan.bg има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на VisitSmolyan.bg. VisitSmolyan.bg не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта.

§ 5. Интелектуална собственост 

5.1. При използването на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на VisitSmolyan.bg, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

§ 6. Отговорност. Ограничаване на отговорността

6.1. VisitSmolyan.bg полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

6.2. VisitSmolyan.bg не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на VisitSmolyan.bg, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на VisitSmolyan.bg.

6.3. VisitSmolyan.bg не носи отговорност за не предоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на VisitSmolyan.bg с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

6.4. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта VisitSmolyan.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на VisitSmolyan.bg грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от VisitSmolyan.bg за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

§ 7. Защита на личните данни

7.1. VisitSmolyan.bg полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на данните и свързаното българско и европейско законодателство.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ потвърждават, че са информирани относно идентификацията на VisitSmolyan.bg като администратор на лични данни, категориите лични данни, които се обработват, основанията, мястото, целите, сроковете и средствата на обработването на личните им данни както и за правата им, съгласно чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и начините за тяхното упражняване.“

Актуализирани на 05.02.2021 г.