Природа

Води

Териториалното разпределение на водите в община Смолян е обусловено от специфичното съчетание на климат, скален състав, релеф, почви и растителност. Общината е богата на водни ресурси. По-важните реки са: Черна, Бяла, Арда, Малка Арда, Тенес дере (Мугленска) и Широколъшка. Смолянските езера – 7 на брой, се намират във високата част на града и по своя произход са свлачищни. Най-високо разположеното езеро е на височина 1 500 м. Езерата са една от емблематичните забележителности на града и общината.

Rhodopite eco-train

Растителност

Спадаща към класа на планинските ландшафти, територията на Община Смолян се характеризира с ясно изразена височинна поясност на природни елементи. Цялата югоизточна и малък дял от северозападната част попадат в пояса на умерените хумидни ландшафти с букови гори. Централната част попада в пояса на хладните хумидни ландшафти с иглолистни гори.

Планинският характер на релефа предразполага виреенето на средноевропейски растителни видове. Горският пояс от бял бор, бук и смърч с подлез от боровинки е най-високо разположен. Други разпространени дървесни видове са ела, явор, габър, дрян и други. Вековното дърво чинар, пренесено през Беломорието през 1720г. е забележително. Представители на разнообразната флора в района са: малка ежова главичка, родопски крем, родопски силивряк, родопски магарешки бодил, родопска горска майка, мурсалски чай, които са редки и защитени видове.

Животински свят

 

Фауната в района също е много разнообразна. Нейни представители са:

  • клас бозайници – благороден елен, сърна, мечка, дива свиня, заек, лисица, дива котка и др.;
  • клас птици – глухар, лещарка, кеклик, скален гълъб и др.;
  • клас риби – балканска пъстърва, дъгова пъстърва, бяла мряна, речен кефал и др.

 

Защитени територии

Родопите са известни с огромното си видово разнообразие. Познати са над 2 000 вида висши растения, като 90 от тях са балкански ендемити. Голяма част от животинските и растителни видове са с висок природозащитен статус. За да се запази видовото разнообразие са създадени резервати.
 На територията на общината има един резерват – „Сосковчето” и два поддържани резервата – „Амзово” и „Момчиловски дол”. Резерват „Сосковчето” е създаден с цел опазване на вековни смърчови гори, красиви пейзажи, водопади и местообитания на животни. Резерват „Амзово” е създаден с цел опазване на находищата от блатен плаун. В резерват „Момчиловски дол” за опазване е обявена първична черборова гора.
Природните забележителности са: Смолянските езера, Невястата, Смолянския водопад, Момата и др.