Обновяване и енергийна ефективност на Планетариум Смолян

8 ян., 2021Културни забележителности, Новини

Община Смолян стартира Новата година с два нови проекта. Първият е „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“. На 30.12.2020 г., Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проектното предложение, който е последния проект включен в инвестиционната програма и предстои да бъде реализиран.

Проектът е на стойност 4 156 302,16 лв. от които 2 656 423,36 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 1 499 878,80 лв. се финансират чрез финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Продължителността на проекта е 30 месеца, в рамките на който ще бъде извършено следното: Основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян – сградата на Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа обсерватория“. Предвижда се въвеждане на енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност. Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата. Предвижда се и обособяване на втори интерактивен посетителски център, с който ще се допълнят услугите, които ще се предлагат на разположение на всички посетители. Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.

Пресцентър на община Смолян